Pattaya-Pages.com – םרואיתו םיניינעמ תומוקמ לש הפמ :היאטפ לש הליל ייחו םירתא


םיניינעה ןכות

היאטפב תוארל המ .1

היאטפ לש םיניינעמ תומוקמ הפמ .2

היאטפב תוריית תומוקמ .היאטפ תוארמ .3

היאטפב ליעפ יוליב .4

היאטפב הליל ייח .5

היאטפב םיקוושו תוינק יזכרמ .6

ןאל וק יאה .7

היאטפב הכילה ילולסמ .8

היאטפב תוארל המ

?םיזע תושגר לבקל ידכ היאטפב תוארל ןיינעמ המ ,היאטפב שי תויצקרטא וליא :תוהתל םי

!םלוכ תא תוארל קיפסת אל ילוא השפוח .הירברפבו היאטפב דואמ הנוש יפוא ילעב םיניינ

.םידליו םירבח םע ללוכ ,םהב רקבל רשפאש םייתחפשמ תומוקמ םיפסאנ ,הזה קתפבו הפמב ,

.תומוקמה לכל תונומתו הנטק הריקס ונכוה

היאטפ לש םיניינעמ תומוקמ הפמ

.היאטפב הליל ייחו תויצקרטא לש הפמ יהוז .האבה הפמב רזעיהל ןתינ ,תינומב וא תירוב

היאטפב תוריית תומוקמ .היאטפ לש תוארמ

.הפמה לע םירוחש םינמיסב תונמוסמ היאטפב תויצקרטא :הרעה

קאנמט הרפ רה לע תיפצת תדוקנ

.לקעתמ ףוח וק םע היאטפ לש רתויב ההוזמה ףונה תא עיצמ אוה .תישפוח הסינכ םע תודדו

.תואטרדנא המכ םג ומכ ,ריעה לע תיפצת תומרופטלפ המכ שי

.הזה םוקמל םכתא וחקייש חינהל ריבס ,הליבח רויסל םתעגה םא לבא .ןאכמ םיקוחר תירוב

לודגה ההדוב שדקמ

.ליעל הרכזוהש תיפצתה תדוקנ דיל םקוממ יטסיהדובה ידנליאתה שדקמה

.םידנליאת םישדקמל תויתרוסמ תורחא תוצרענ תוחורו םישחנ ,ההדוב לש םילספ וארת ןאכ

םאיס ינימ

.דועו דועו תורחא תונידמו דנליאת לש םישדקמ ,תוריחה לספ ,לפייא לדגמ ,תוירצמה תוד

((((םימעפ עברא תוחפל ןאכ יתייה לכה ךסב ,ילש החפשמ יבורקלו םירבחל תוארהלו ןאכ ר

היאטפ לש םינינתה תווחו םינשה ןוילימ לש ןבאה קראפ

(((םימעפ המכ וב יתייהש רדהנ םוקמ דוע

.םינינת תווחו ןטק תויח ןג ,םיאלפנ םיפונ וארת חותפה קראפה חטשב

!יוכיס ךל ןיא :רליופס תרהזא .הבוגתה תוריהמב םינינתה םע תורחתהל רגתואמ התא הבש

.םולשתב הז יכ םירמנ יתרכזה ,םלצל םג רשפא תויחה ראש םע .םירמנ םע םלטצהל רשפאו ,

.החפשמה םע ץוחב םויהמ לודג קלח וב תולבל בוט םוקמ

(תורחא םימ תויחו םיגד לש הכורעת) היאטפ ימי תתה םלועה

(((םימעפ המכ יתייה םג םשו בהוא ינאש דחא םוקמ דועו

.םימה דוסי לש םייח ילעבו םיגד ןווגמ וארת ןאכ

.תכלל ץילממ יתייה .דואמ ביהרמ םיגדה עפומ לבא ,טאב 500 הלוע הסינכ סיטרכ

ךונ גנונ יפורט ןג

.םייפורט םיפונו םיחמצ ובלבש ,לודג םחתמ

:הז םחתמב תומוקמהמ המכ

  !םכרובע וליפא ילואו ,םידליל תחכשנ יתלב היווח ריאשי הזה ןגה ,םדוקה םוקמה ומכ ,י

  היאטפ לש ףצה קושה

  .וכלתש יאדכ זא ,דחא ףצ קוש םתיאר אלש וא/ו םיקיתעה םידנליאתה ייחב םיניינעתמ םתא

  .תיתרוסמה תידנליאתה תוברתה לע רפוסי ןאכ

  .םיקיתעה םידנליאתה םייחהמ תורזחושמ תונצס םג תוארל ולכות

  .םירשג ידי לע רבוחמו תולעת ידי לע קלוחמ קוש וארת ןאכ ,ןבומכו

  (רהה לע ההדוב תנומת) ןא'צ י'צ ואק

  .רהה ריקב הבוצח הלודג ההדוב תנומת םע תידוחיי היצקרטא

  (ואדיוו תונומת) רהה לע תיקנע ההדוב תנומת :Khao Chi Chan :םג האר

  היאטפ םישבכ תווח

  .םידליל םיינועבצ םיעושעש ינקתמו םיקחשמ ,תויח יעפומ ,םירופיצ ,םישבכ םע הרזומ הו

  .םישבכ ליכאהל רשפא .תויח ןגל הווח ןיב והשמ

  .תופסונ תויח ןאכ שי ,םישבכל ףסונב

  .םיירפסומטא םינבמו םיפי םיפונ

  .םידליה םע ץוחב ברעה וא םויהמ קלח תולבל ער אל םוקמ

  תמאה שדקמ ןואיזומ

  .לודג ץע שדקמ

  .טאב 500 הלוע הסינכ

  .םישגרמ תוארמ דוע אוצמל רשפא ,תמאה ןעמל לבא ,ןיינעמ םוקמה

  .היאטפ ןופצב ,ריעה ךותב םקוממ הז ,םירברפב רקיעב םיאצמנש ,ורכזוהש םירחא םיניינע

  היאטפ ריעה טלש

  .היאטפ ריעה לש םסרופמ למס דוע והז

  :םג האר

   .היאטפ זכרמ לש ףוחהמ התוא תוארל ןתינ - רקבל תילנויצפוא איה וז היצקרטא

   .המצע תבותכה לא ספטל וליפאו וזה תבותכה םע העבגה תולגרמל דע עוסנל ולכות ,וצרת ם

   .היאטפ לש ףוחה לש ףסונ ףונ ךל היהי זא ,תובותכ םע ףיצרה לע ספטת םא

   (םיליפ לע הביכר) היאטפ לש םיליפה רפכ

   .םוליצ שגפמו םיליפ לע הביכר

   .וזה היצקרטאה לע ץילממ טלחהב ינאש רמול לוכי אל ינא לבא ,תידוחיי טלחהב היווחה

   .תיסחי רצק לולסמ רובעל םיליפה םיחילצמ הכילהה ךלהמב .דיחפמ תצק .הברה יד םידנדנת

   .תורחא יאנפ תויוליעפ ףידעמ יתייה ,דחוימב ןיינעמ יל הארנ אל הז לבא ,הז תא ובהאי

   .םייחה לכל םכרובע ןורכיז תויהל הלוכי ליפ לע הביכר זא ,הרצק השפוחל (היסא חרזמ ם

   היאטפ שחנ עפומ

   .םיליער םישנאו םישחנ םע גצה

   .החידב אל .ומד תא תותשלו שחנה תא לוכאל רשפא םולשת תרומת

   םירמנה קראפ

   .םתיא םלצלו םירמנ לע לכתסהל הצור התא םא

   רזקלא טרבק עפומ

   .רודיב לש הזכ גוס בהואש ימל - הרואת ,תושובלת ,םידוקיר ,הקיזומ

   היאטפ ינאפיט לש עפומה

   .םיטיטסווסנרטו םירדנ'גסנרט םע לבא ,הרואת ,תושובלת ,םידוקיר ,הקיזומ ,בושו

   תוצלפמ םוירווקא

   .םיפושני ומכ םירופיצו קשמ תויח םע ןטק תויח ןגו םילחוז תיב ,םיינועבצ םיגד םע םי

   תויפ קותמ רפכ

   .עקרב רכוס יתב םע םלצל ולכות ןאכ .קותמו ידגא רפכ

   .םיחוניק ןווגמ תוסנל םג רשפא

   Fairy Sweet Village קוט קוטה לולסמל ךומסב ,ריעה ךותב םקוממ (ןוויכל היאטפ םורדמ

   Khao Kheow לש חותפה תויחה ןג

   .הלודג ףוטיל תניפ

   .קוקגנבל ךרדה עצמאב טעמכ - היאטפמ קוחר יד םקוממ אוה

   היאטפ םוירניפלוד

   :ולכות םוירניפלודב

    (גניסקובקיק ןוידטצא) היאטפ ןוידטצא יאת יאומ סקמ

    .(סקובקיק) יאת יאומ םיימוימוי תוברק

    MIMOSA היאטפ

    .תופסונ תויצקרטאו ןטק תויח ןג ,הליל יטרבק םע ינוגסס תודעסמו תוינק םחתמ

    .תוניינעמ תונומתל ףונ

    (םיה דיל קראפ) יאל גניטארק ףוח

    .Hat Krathing Lai Seashore Park - היאטפב הצירו הכילהל קראפ הרעהב םיראותמ וית

    .תישפוח קראפל הסינכה

    .בכר ילכל רגסנש ךורא שיבכ שי קראפב

    .קראפב הפק יתב רפסמ םנשי

    .לספס לע עגריהל וא םיה תפש ךרואל לייטל לוכי התא

    .הרובחת ךירצ וילא עיגהל ידכ ,היאטפמ קחרמב םקוממ קראפה

    היאטפ יפוח

    .םיה דיל הלילה לש הקיטנמורהמ וא שמשהמ תונהילו ףוחל עיגהל ולכות ,הלילב וא םויב

    .םישותי ינפמ ךמצע לע ןגה זא ,הלילב וא ברעב אב התא םאו .הנגהה םרק תא וחכשת לא ז

    הכילה ןמזב םישותי ינפמ השדח תינרדומ הנגה :םג האר

    .םניחב וילע עגריהלו תלצחמ תונקל לוכי התא

    .חונ תואסכ תרכשה לע תעדל ךירצ התאש המ לכ - שמתשהל ךיאו המכ :היאטפ ףוחב ףוזיש

    .הריב ללוכ ,םירק תואקשמ םג םירכומ םה .ףוזיש תוטימ ילעבמ ותוא ןימזהל וא ,ךומסה

    .הבורקה הדעסמהמ רבעויו םכרובע ןכוי טירפתהמ לכוא

    .ףוחה לע שממ ונכוי םיקיישו םי תוריפו

    היאטפ תירציווש םישבכ תווח

    .הנילו םיקחשמ ישרגמ ,םיסוס לע הביכר ,םייח ילעב לש ףוטילו הלכאה םע תרזחושמ תיאפ

    היאטפב ליעפ יוליב

    .םימותכ םינמסב םינמוסמ ליעפ יוליבל תומוקמ ,הפמב :הרעה

    היאטפב ןוטנימדב דויצ תונקל הפיא .היאטפב ןוטנימדב ישרגמ :םג ואר

    הנאיאמר םימה קראפ

    .ףצ קושו םידלי ימחתמ ,םילג תוכירב ,תוריהמ םימ תושלגמ םע יתחפשמ קראפ

    !דנליאתב רתויב בוטהו לודגה םימה קראפ

    .רתויב םיהובגה תוחיטבה ינקת .לכה ךסב תונוש תויוליעפ 50 ,ךורא לצע רהנ ,תוכירב 3

    היאטפ םימה קראפ

    .םיל רישי ףונ םג שי .ריעה ךותב םקוממ לבא ,דחוימב לודג םימ קראפ אל

    .תבכרו תויצקרטא רפסמ שי

    .םיה לע הפיקשמה החורא לוכאלו עגריהל ולכות ןאכ

    Grande Center Point Space םימה קראפ

    .ריעה ךותב אצמנש תיסחי ןטק םימ קראפ דוע

    .Jomtien-ו Phra Tamnak ןיב סורפה ,םדוקל דוגינב ,היאטפ ןופצב םקוממ הזה םימה קרא

    ייוודיפס טראק היאטאפ

    .םינורוטקרט לולסמ ןכו םינעוצקמו םיליחתמל גניטרק ילולסמ םע ינוציח םחתמ

    Easykart.net (יאה ילאב היאטפ חזמ) גניטראק

    .גניטראק לולסמ דוע

    הליל ייח

    .םמוציעב הלילה ייח םהבש םיסומעה תובוחרהו םירוזאה לוחכו םודאב םינמוסמ הפמב :הרע

    .הליל ייח תודסומ לש רתויב הובגה זוכירה לש תומוקמה םירכזומ .ריעב םוקמ לכב רב או

    הכילה בוחר

    .Go Go תודסומו םירב הברה שי .היאטפב רתויב םסרופמה בוחרה

    .וב םיחרופ הליל ייחו לגר יכלוהל ךפוה ,העונתל רגסנ בוחרה ברעבו ,דחוימב ןפוד אצו

    .Winging Street-ה רוזאב םירבהכ הפמה לע ןמוסמ םירב לש רתויב הובגה זוכירה םע ר

    ואקאוב יוס

    Soi Buakhao בוחרדממ תוחפ אל תודעסמו םירב םע רתוי ךורא בוחר השעמל הז לבא .בוחרד

    .םירגובמל תודסומ לכמ רתוי שי ,Soi Buakhao רוזאב ,ןבומכ זא ,םהב ביבסמש םירבהו ת

    .Soi Buakhao רוזאב םירבהכ הפמב ןמוסמ םירב לש רתויב הובגה זוכירה םע רוזאה

    (קוה יוס) 6 יוס

    .םירב לש דואמ לודג ץבקמ דוע

    Soi 6 היאטפ ןופצל רתוי בורק םקוממ.

    13/2 יאוסו 13/1 יוס

    Soi 13/1 ו-Soi 13/2 ןיב םימקוממ Walking Street ו-Soi Buakhao. םירבב םיאלמ הלאה

    ףוחה ךרדו גנלק היאטפ תניפ

    .םירב הברה .יזכרמה לביטספל גנאלק היאטפ ךרד ןיבש רוזאה

    םיאומוה בוחר

    .םינבל םינב םע ןטק רוזא

    .םימדוקה םירוזאל האוושה רב וניא ךא ,םירב לש תיסחי לודג זוכיר םע בוחר רמולכ ,ה

    Phra Tam Nak, 5 יוס

    .Go Go וליפאו םירב רפסמ ואצמת ןאכ .5 בוחר Phra Tam Nak Soi ךירצ התא - תונב םע

    Thappraya Rd, Jomtien

    .קאנ םאט הרפל בורק .םירב םע ןיטמו'גב בוחר

    7 ןייטמו'ג יוס

    .םירבב אלמ ןייטמו'גב יעיבשה בוחרה

    הנא'צנק ןאב תטמס

    .םירגובמל םירחא תודסומו תונב םע םירב שי ,(Sukhumvit שיבכל ליבומ אוה) ןאוס שיבכ

    SUPERTOWN Jomtien Walking Street

    .ןיטמו'גב אצמנ ףסונ ילאוסקסומוה רוזא

    היאטפב םיקוושו םינוינק

    היאטפב םיקוושו םינוינק :הבתכב תאצמנ לכוא ידיריו םיקווש ,תויונח לש רתוי תטרופמ

    ןאל וק יאה

    הרובחת ,תוארל המ ,םיפוח ,םשל עיגהל םלש ךירדמ :ןאל וק יא :םיטרפל רמאמב ןייע

    היאטפב הכילה ילולסמ