Pattaya-Pages.com - 2023 היאטפ לש רוחאל הריפס :היאטפ לש השדחה הנשה תגיגח


.רוחאל הריפס ןאכ םיארקנ הנשה שאר ינפל םייגיגח םיעוריא

.רקוב תונפל 2 העשה דעו ברעהמ העונתל ומסחיי יאה ילאב חזמ רוזא ןכו בוחרדמה בוחר

.םידבכ םיקקפ ויהי םירחא םישיבכבו ורגסיי םישיבכהמ קלח ,םיסופת ויהי םינוינחה לכ

יאה ילאב ףיצרב השדחה הנשל םיטרצנוק

.םיקוקיזו המב םיקה רבכ יאה ילאב חזמ

.Mono29 Pattaya Countdown 2023 The festival of seaverse היהי עפומה םש

.17:00 העשהמ לחה ,רבמצדב 29-31 םיכיראתה ןיב םייקתת םיטרצנוקה תינכות

:(...היהת וללה תומשה תועמשמש המ) םיטרצנוקה תינכות לש םינמזה חול ןלהל

רבמצדב 29

  רבמצדב 30

   רבמצדב 31

    יזכרמה לביטספב השדחה הנשל םיטרצנוק

    .הנשה תומב ונקתוה אל Central Festival-ל

    .2023 ראוניב 15-ה דעו 2022 רבמצדב 1-המ םיטרצנוק ונל חיטבמ אבה רטסופה לבא

    .םיהמ עקרקה תמוקל הסינכה לומ יזכרמה לביטספה ינפל םיטרצנוקב רבודמ הארנה לככ