Pattaya-Pages.com - דנליאתמ וגנמ איבהל ךיא .קורי וגנמ תונקלו רוכמל המל


.קותמ ץומח םעט םע ןידע בוהצ רשב שי ,לשב אוהשכ ,הז ירפל .דואמ םיעט יפורט ירפ או

.םיסורפו םיפולק רוכמל וא ,םיקייש םהמ ןיכהל ,וליק יפל רוכמל רשפא וגנמ

.םהילע הנעי הז רמאמ זא ,םתוא לוכאל ןתינ םאהו םימיעט םה םאה ,קוריו רסוב וגנמ המ

.רבכ הכותח הרוצב וליפא רוכמל ןתינ קוריו רסוב וגנמ ,ןכ לע רתי

קורי וגנמ תונקלו רוכמל המל

.הקלחב קר לבא ,הנוכנ החנה ןכא וז .םיוסמ בלשב לישבי קורי וגנמש חינהל רשפא זא ,

.וליקל טאב 39 הלוע קורי וגנמ ,האבה הנומתב תוארל ןתינש יפכ ,רתוי לוז קורי וגנמ

!2 יפמ רתוי רקי – םרגוליקל טאב 89 – בוהצ וגנמל ריחמה תא תוארל ולכות האבה הנומת

.ךשמהב ןודיי הז - תואיצמב הרוק דימת אל הז לבא ,לישבהל לוכי קורי וגנמ

:ללגב רכמנ קורי וגנמ ,זא

  קורי וגנמ לוכאלו לשבל ךיא

  .הז תא יתבהא אל - יתיסינ .(ףירח לפלפ) ילי'צו רכוס לש תבורעתב םילבוט רסוב וגנמ

  .יתיסינ אל וליפא זא ,(קזח םיענ אל חיר םע ףירחו ץמצמח טלס) םאט םוס תא בהוא אל ל

  .תוטרופמה תויורשפאה לכמ רתוי בוט ירוקמה םמעט ,םולכ םע בברעל ךירצ אלש ,ירמגל לש

  דנליאתמ וגנמ םיאיבמ ךיא :וגנמ םיריבעמ ךיא

  .תרתוימ הדובע תושעל ךירצ אל התאו ,הבורקה תלוכמב וגנמ םתוא תא ךרעב תונקל לוכי ה

  .קצומ יד ןיידע ןכלו רגוב אל תצק - תונחב בוהצ-קורי וגנמ ואצמ .הסיטהו הפועתה הדש

  .לישבהל רשאמ לקלקתהל ליחתהל רתוי םיטונ םוגפ קורי וגנמ .םיקזנ ינפמ וגנמה לע ונג

  בוהצל קורימ לישבמ וגנמ ךיא

  .(םיכורא םיקחרמל םתוא ריבעהל םינווכתמ םתא םא ידמ םילשב אל לבא) םיבוהצ טעמ רבכש

  .םילשב םהש ינפל לקלקתהל ליחתהל םייושע םה ,רק םילקאב .(הלעמו סויזלצ תולעמ 30+)