Pattaya-Pages.com - גנא'ציס וקל עסמ .גנא'ציס וק לש תוארמ


םיניינעה ןכות

Ko Sichang יאה .1

גנא'ציס וקל םיעיגמ ךיא .2

הרזחבו גנא'ציס וקל ה'צאר יסמ תרובעמ לש םינמז חול .3

יול וק שדקמ .4

גנא'ציס וקב םיעונפוא תרכשה .5

גנא'ציס וקב םירתא .6

(יניס שדקמ) יאי ואק ופ וא'צ שדקמ .7

8. Mondop Roi Phraphutthabat Buddha Footprint

ישימחה המאר לש ודי תעיבט .9

גנאדסא רשג .10

(ןיינבה דוסי) Mundthat Ratanaroj תזוחא .11

םיה דיל ץע תיב .12

הנהדאו תזוחא .13

ישימחה המאר ךלמה תטרדנא .14

ירסגנופ תזוחא .15

16. Wat Chuthathittham Sapharam Worawihan (לוגע ןיינב)

טימינ גנאדסא שדקמ .17

יונ ואק לש תיפצת תדוקנ .18

גנאפ םא'ת םאל .הסגנובארק'צ ףכ .19

Tham Chakkaphong Sangha רזנמ .20

Ko Sichang. Hat Tham Phang יאב תוחשלו ףזתשהל הפיא .21

םוכיס

גנא'ציס וק יאה

Ko Sichang םיממהמ םי יפונ לש םוצע רפסמ םג ומכ ,דנליאת לש הירוטסיהלו הכולמה תחפ

.םמצע רובע ןיינעמ והשמ ואצמי יאב םייוליבו םימוליצו םיפי םיפונ יבהוא םגו דנליאת

.דואמ לוז תויהל לוכי לויטה ,ןכ לע רתי

:טעמ אל יל הלע גנא'ציס וקל ילש לויטה

  :םג האר

   גנא'ציס וקל םיעיגמ ךיא

   .הריסה תוריהמב יולת ,םימב היאטפמ יאל עיגהל תועש 1-2-כ חקיי רמולכ ,םימב םירטמול

   .תוקד 40-כ אוה תרובעמב העיסנה ןמז ,Ko Kham Yai דואמ ןטקה יאל םג העיגמ תרובעמה

   .בושו ךולה העיסנל קלד לע טאב 100-כ יתאצוה יתרמאש ומכו ןמז תצק חקל הז .תרובעמל

   .(תחתמ שממ תאצמנ המצע הפמה) Koh Loy Ko Sichang תרובעמה למנכ הפמב תנמוסמ תרובעמ

   .תרובעמהמ םירטמ תורשע המכ תמקוממו םניחב איה וז הינח .םיעונפוא תיינח – םיעונפוא

   .הליל ללוכ ,םניחב הינח תומוקמ לש עפש שי הזה יאל רשגהו (הרזחבו Si Racha-Ko Sich

   .תינומב שמתשהל ךרטצת ,תרובעמה לע םהמ תולעל ידכ לבא .הפמב םינמוסמה םולשתב הינח

   הרזחבו גנא'ציס וקל ה'צאר יסמ תרובעמה לש םינמז חול

   :ךכ הארנ אלמה םינמזה חול

   .םוליצה ןמזב ינכדע הז םינמז חול .שדחה םינמזה חולב ולטוב תורובעמב תוסיטהמ קלח .

   גנא'ציס וקל תרובעמהמ ןוטרס

   יול וק שדקמ

   .הזה םוקמה תא רוקחל ןמז קיפסמ יל היה אל לבא .ריעה לש םיפונו םילספ המכ ,שדקמ שי

   .םויה ךלהמב תרובעמהמ יול וק שדקמ הארנ ךכ

   .ברעב תרובעמהמ שדקמה הארנ ךכו

   .(בטיה ראומ טיוומוקוס לש ריהמה שיבכה לבא ,רדתסה אל ןיידע הז) הכישחה תדר ינפל ה

   גנא'ציס וקב םיעונפוא תרכשה

   .עונפוא אלמל הפיא שפחל ךירצ אל התאש דמחנ ןיידע הז לבא .ןיזנב לכימ 1/5 וליפא אי

   גנא'ציס וקב םירתא

   .גנא'ציס וק יאה לש םירויס תפמ

   .יאב הדיחיה Eleven-7 תונחב דקמתמ התא םא הזה םוקמה לש םוקימה תא רוכזל לק .Kho S

   .עונפוא רוכשל םג ולכות ןאכ

   .הנימי יתינפ חזמהמ האיציב ,רמולכ ,יאה שארמ יתלחתה גנא'ציס וקב ילש רויסה תא

   (יניס שדקמ) יאי ואק ופ וא'צ שדקמ

   .יניס שדקמ אוה יאי ואק ופ וא'צ שדקמ

   .תאז םיריכזמ םניא ,םייתוכלמה םירצחב אוצמל ולכות םתוא ,יאה לש הירוטסיהה לש םיימ

   .םיפילגוריהה ,ןבומכו .ידנליאת שדקמל יניס שדקמ ןיב ןיחבהל ןתינ וללה םיטלשה יפל

   .ףוחהו יאה לש םימיהדמ םיפונ המכ םכל שי ןאכמ

   .ךרוצה תדימב ךלש םיילענה תא ץלחו יוארכ גהנתה זא ,דבוע שדקמ הזש רוכז

   .יניסו יניס רוביד ידי לע טלשנ שדקמה

   .ריהמה שיבכה ךרואל ףוקעת םא רשאמ רתוי רצק לולסמ ןיידע הז לבא ,רהה הלעמב הובג ת

   .ההדובה לש לגרה תעיבטל ליבשה והז - תולילתב יד הלועה ,ןימימ ךומס שיבכ וארתש דע

   Mondop Roi Phraphutthabat לגר תעיבט ההדוב

   .רהה לע הנקתוהו דנליאת לש הכולמה תחפשמ גיצנ ידי לע האבוה ההדובה לש לגרה תעיבט

   .םתוא ריזחהל ךירצ התא זא - םניחב םינתינ הלא םידגב .תיאצח ומכ והשמ שובללו עיגהל

   .ההדובה לש והבוג תא שחנל הארנכ רשפא ,ולש לדוגה תרזעב .לודג יד ספדהה

   .דצהמ הארנ לגרה תעיבט םע הזה ןיינבה זא

   ישימחה המאר לש ודי תעיבט

   .הלעמל היינשה ,הטמל הליבומ תחא - םירה תוגרדמ יתש ואצמת ןאכ

   .הזה ליבשהמ םיפי םיפונ םג שי .וילע תספיטו לייטמ התא םא הז תא עדוי רבכ התא .(יא

   .רהל ,םאתהבו ,יאה לש רתויב ההובגה הדוקנלו ישימחה המאר לש ודי תעיבטל תוליבומ הל

   .םשל ךלת לא זא ,דורי ינפוג רשוכב התאש וא תוקלקלח/תוחונ אל םיילענ ךל שי םא .הכו

   .רתויב ההובגה הדוקנה וזש בותיכ םש וניארו תוגרדמה הצקל ונספיט

   .יאב רתויב ההובגה הדוקנהמ םימיהדמ םיפונמ םינהנו םיצעה תורמצ לעמ לגד טומ םע ןבא

   .וירחא תכלל ונזעה אל טושפו ,הארנ ישוקב ליבשה לבא .הלאמש ךילוהש ןטק ליבש היה .ן

   .םינבא ןתוא לע ספטל והשכיא ךירצ התא ילוא .(יולב ןמזמ רבכ לגדה) ןרותל המודה והש

   !ראווצה תא רובשל אל רהזיה ,הרקמ לכב

   גנאדסא רשג

   .הפק תותשלו והשמ לוכאל ונטלחהו ונמקש ירחא םיפייע תצק ונייה

   .בכר ילכל תורוגסו היינשל תחא בורק תומקוממ תואבה תויצקרטאה .היינחכ הפמב תנמוסמה

   .תופי תונומת םלצל ולכות ןאכ .םיה לע םיניינב רפסמ ןיב ליבש אוה גנאדסא רשג

   .המיענ דואמ העגרה תריווא ,ללכב

   .הירחא ובקע - תוארמה רבעל הנימי הליבומ הדיחיה ךרדה .םש םייתסמ יאה הרקמ לכבו ךב

   (ןיינבה דוסי) Mundthat Ratanaroj תזוחא

   .דוסיה קר ראשנו ,קוקגנבל רבעוה ןיינבה

   םיה דיל ץע תיב

   .ישימחה המאר תפוקתמ םוימויה ייח לש םיטנמלאהו היינבה תא ריכהל ולכות ןאכ .ןואיזו

   הנדאו תזוחא

   .גנא'ציס וק לע ירוטסיההו יתורייתה עדימה תא אורקלו עגריהל ולכות תיבב .תומוק יתש

   ישימחה המאר ךלמה תטרדנא

   .םיצעה לצב הזה קראפב עגרנ ישימחה המאר ךלמה תא ןיימדל לוכי התא

   ירסגנופ תזוחא

   .גנא'ציס וק לש הירוטסיהה לע ילאוטסקט רמוח לש הלודג תומכ ליכמ הז ןיינב

   Wat Chuthathittham Sapharam Worawihan (לוגע ןיינב)

   .לספ וכותבו לוגע ןיינב קר הז לבא ,שדקמכ ןמוסמ הזה םוקמה

   טימינ גנאדסא שדקמ

   .הז והזש הארנ .יקיווב הפוטס יהמ יבגל הרזע .הפוטס הזה םוקמל הארק יתשא

   יונ ואק לש תיפצת תדוקנ

   .ףונ תדוקנו תיפצת תדוקנ

   .ונרבע וב לולסמב תולעל וכרטצת אלו ,הזה םוקמהמ קוחר אל רוצעלו תולעל ולכות זא ,ת

   .יונ ואק לש טבמה תדוקנמ ןוטרס

   .היינחה דיל םיתוריש שי ,בגא .עונפוא לע העיסנב ונכשמה בושו ןוינחל ונרזח .יאה לש

   Cape Chakrabongse. גנאפ םא'ת םאל

   .העיקשב תופצל ולכות יאה לש הז קלחב .םיל ףונ דוע

   .םינבאה ןיב ןטק עקשו עלסב םימ ידי לע בוצח רוח וארת ןאכ

   .תוכח םע םישנא יתיאר ךומסב

   Tham Chakkaphong Sangha רזנמ

   .יאה לש ןפוד יאצוי םיפונו ההדוב ילספ

   .תרובעמה ינפל ןמזה תא גורהל ידכ יאה ישיבכ ךרואל העיסנ ידכ ךות הרקמב הזה םוקמב

   .ומלשוה אל תוגרדמהש ןוויכמ ,דחוימב הלק הניא ןאכל העגהה

   .המלשוה אל הזה תורעמה רזנמל הליבומה ךרדה םג

   Ko Sichang. Hat Tham Phang יאב תוחשלו ףזתשהל הפיא

   .Hat Tham Phang ארקנש םוקמ ךירצ התא זא ,תוחשל הצור התא םא

   .תוטושפ םיגד תודעסמו חונ תואסכ םע ,הייחשל ירלופופ םילקד רוטע ץרפמ והז

   .ץרפמב תוטכאי םע םיה לש םיפי םיפונ בוש וארת ןאכ

   .םירחא םימחו םילק תואקשמו םימ תונקל ולכות ןאכ

   םוכיס

   .םיחכשנ יתלב םיפונ םע רקי אלו ןטק יאמצע לויט !קפֵסָ ילִבְּ ?גנא'ציס וק תא יתבהא םאה

   .גנא'ציס וק לש תוארמה לכ תא ריכהל ידכ יל קיפסה הזה ןמזה .דחא םויל קר יתאב קוסע

   Koh Sichang דחא קר יתאצמ ,השעמל .םיילוח םיפוח טעמ אל שי - הייחשל רתויב בוטה םו

   .שדח והשמ ולגת חוטבו ,םכמצעב יאה תא רוקחל ולכות – ןיינעמ והשמ יתספספש ןכתיי טל