Pattaya-Pages.com - עונפוא יגימצ ףילחהל וא חפנל היאטפב הפיא


עונפואל םיגימצ ףילחהל וא חפנל היאטפב הפיא

םיגימצ ףילחהל ןכיה ,םילגלגל ריווא בואשל ןכיה :קייבוטומ יגימצ

.םיגימצה לש רתוי הריהמ הקיחשלו קלד רתוי ךורצל םירוגפ יצח םיגימצ םע עונפואל תומ

.גימצב רדסב אל והשמש תותיא תווהמ תונשנו תורזוח ריווא תוליזנ ,ףסונב

.רכינ ןפואב ריווא ףשנ גימצהש היה ,הזה קדסב יתנחבה וירחאש ,תויעב שפחל תואהו .תנ

...תורצ הברה איבהל לוכי ההובג תוריהמב ץצופתמש עונפוא גימצ .תילאוזיו םתוא קודבו

.םומיסקמל ריווא תביאשמו םיגימצה ץחלמ הברה תפכא אל בורל תוריש יזכרמו הכאלמ יתבל

היאטפב עונפוא יגימצ ףילחהלו בואשל ןתינ םהב תומוקמ לש הפמ

םיגימצ ףילחהל הלוע המכ .היאטפב עונפוא יגימצ ףילחהל ןכיה

.היאטפב םיעונפוא ןוקיתל תויונח תבכשב םימקוממ םה ,הפמה לע .םיעונפוא ןוקיתל תו

:םג האר

  .בורקה הכאלמ תיב לכב ,גימצ ףילחהל ,לגלג ןקתל ןתינ ,רמולכ .יאלמב (ןמש שי םגו) ם

  :125i קילק הדנוה עונפואל (הדובע ללוכ) גימצ תפלחה תולע

   .ורובע םיירוקמ םיבשחנ ולא םיגימצש רמואש המ ,IRC יגימצ םע תרכמנ 125i קילק הדנוה

   .125 קילק הדנוה ללוכ ,סלבויט יגימצב רקיעב םישמתשמ םה תעכ

   .רוקמב יתרחב .קתעה וירבדכו םיירוקמ םיגימצ לש רחבמ עיצה קינכסומה

   .הדובעה ריחמ תא ללכ רבכ םיגימצה ריחמ

   .תחא תבב םהינש תא ףילחהל יתטלחה ,םיחרק ויה ילש םיגימצהש ןוויכמ לבא .עונפואה רו

   .מק 18,000-ו םינש 3.5 יל וקיזחה 125i קילק הדנוה עונפואה יגימצ ,בגא

   :םישדח םיגימצ םע ילש עונפואה

   היאטפב עונפוא יגימצ חפנל ןכיה

   .טאב 10 לש ילמס םולשת תובגל םילוכי םה לבא ,םניחב םיגימצ םיחפנמ םה ללכ ךרדב .הכ

   .קלד תונחת תבכשב םיאצמנ םה ,הפמב .קלד תונחת םה ,םילגלג חופינל םג ומכ ,םיגימצ

   .םיעונפואו תוינוכמ ילגלג תביאשו ץחל תקידבל סחדמ שי קלדה תונחת לכב

   .םולשת אלל קלדה תונחת לכב םיגימצב ריוואה ץחל תא קודבלו םילגלגה תא בואשל לוכי ה

   .תוינק יזכרמב םיגימצ חופינ ירישכמ יתיאר אל םלועמ ,היאטפב ,לשמל ,לבא .ןיה האוהב

   ץחל תקידבו םילגלג תביאשל סחדמ הארנ ךיא

   .דחאכ םיעונפואבו תוינוכמב חופינו םיגימצב ריווא ץחל קודבל ידכ םהב שמתשהל ןתינ .

   םיגימצ סחדמב שמתשהל דציכ

   .הנוש םיירוחאהו םיימדקה םילגלגה לע ץחלה ,ךכמ הרתי .םכלש עונפואל םיגימצב ץלמומה

   :םיצלמומ םיאבה םיגימצה יצחל ,125i קילק הדנוה רובע ,המגודל

    .ןיטולחל הנוכנ הניא הכורא העיסנ רחאל םיגימצב ריווא ץחל תדידמ ,רמולכ .םירק םיגי

    .יוצרה ץחלה תא רוחבל ידכ +-ו - םינצחלב שמתשה .1

    .המטפהמ קקפה תא רסה ,רוניצה תא חק .2

    .גימצל רוניצה תא רבח .3

    .ףצפצל ךירצ סחדמה .ריוואה תביאשל דע ןתמה .4

    .המטפה לע קקפה תא םיש ,ומוקמל רוניצה תא רזחה .5

    .ץלמומה ץחלה תא רידגהל דפקה - ינשה לגלגה רובע הלא םיבלש לע רוזח