Pattaya-Pages.com – היאטפב עונפואו עונפוא ןקתל ןכיה


.ןמש תפלחה ךרוצל קר תוריש זכרמל עיגהל ךרוצה הלוע תונושארה םינשה שולשבו דואמ םי

.עונפואב הלקת םכל שי םא תונפל ןאל ועדת וז הרעהב .תולקת ינפמ ןיסח אל דחא ףא לבא

.דרפנ רמאמ םהל שדקוי ,(םילודג םיעונפוא) קייב גיב לש ןוקיתו תורישל רשאב

?םייטרפ הכאלמ יתבב וא םיימשר םיקוושמ לצא תורישו ןוקית

.רקי רתוי תצק ילוא ,בוט .בוחרב הכאלמ יתבב ומכ ךרעב היהי הקוזחתהו םינוקיתה ריחמ

.השרומ קוושמל הנפ ,עונפואל תורישה רפסב םיאתמה ןומיסל קוקז התאו ,הקוזחת תוריש ר

:םג האר

  .יאלמב םישורדה ףוליחה יקלח ויהי השרומה קסועלש םיחוטב תויהל ולכות ,ןכ ומכ

  היאטפב םיעונפואו םיעונפוא ןוקיתל תויונח לש הפמ

  היאטפב םיעונפוא ןוקיתל תויונח

  .עונפוא יתנקית וא הקוזחת יתישע םקלחב .הפמה לע ןתוא יתבצהו היאטפב םיעונפוא ןוקי

  :תוצובק 2-ל יאנת לע תואנדסה תא יתקליח הפמב

   .רתויב בורקה תא רחב טושפ - םימושרה תומוקמהמ דחא לכב תושעיהל לוכי הז ילוא זא ,ם

   Mityon (םירחא םיעונפואו הדנוה לש ימשר רחוס)

   .םינוש םינרצימ םיעונפוא תרכומש דנליאתב תרכומ יד הרבח ,Mityon תולעבב תואצמנ ולל

   .םיעונפוא לש םינוש םימגדל ףוליח יקלח לש בר רפסמ םהל שי ןאכ

   .ךלש עונפואה תא ןקתל םג לבא ,תננכותמ הקוזחת רובעל לוכי התא ןאכ ,לכ םדוק

   הרטסקא יס גיב דיל םיעונפוא ןוקית

   .השדחה הנשה יגח בקע רוגס אוהש ררבתה לבא ,הדנוה לש תורישה זכרמל תונפל יתיצר תיש

   .בוט תילגנא רבדמש דבוע םגו םיעונפוא םינקתמש םישנא המכ שי .(רתוי לוז) קתעה וא ר

   .בטיה ורחבנש הדובע תוכיאו ריחמל רתויב בוטה רוטקידניאה אוה הובג הדובע סמוע

   .הב הריחבל הביסה התייה ירובע וזו - גחב רקובב 8-ב רבכ החותפ התייה וזה הנדסה

   .הפמה לע וזה הנדסה

   3rd Rd היאטפב םיעונפוא ןוקית

   .תוליבחב םישדח עונפוא יגימצו ןמש ,לשמל ,יתיאר יתעסנשכ לבא ,היתורישב יתשמתשה אל

   (םיעונפוא ןוקית) ידנליאת תוריש

   .םירחא םיגוסמ םינוקית עצבל ,םיגימצ ףילחהל ,ןמש ףילחהל ולכות ןאכ

   .Soi Buakhao לע םקוממ

   רודכ עונפוא ןוקית

   .םילודג םיעונפואל םגו םיליגר םיעונפואל םג ףוליח יקלח לש הריכמו ןוקיתב םיקסוע ם

   .רשגה דיל היאטפ םורדב םקוממ

   דור םיעונפוא ןוקיתו תוריש

   .קאנ םת הרפ תעבג לע םידבוע רפסמ םע םינוקית תונח

   היאטפ וטוא דטיינוי

   .עונפוא ןאכ ןקתל ולכות ,הלבוה סמ םולשתו םיבכר ןוקיתל ףסונב

   דנליאתב ? בכרו ? עונפוא לע םיסימ םלשל הפיאו ךיא :םג האר