Pattaya-Pages.com - הרובחת ,תוארל המ ,םיפוח ,םשל עיגהל םלש ךירדמ :ןאל וק יאה


םיניינעה ןכות

ןאל וק יאה .1

ןאל וקב םיבושח תומוקמו תויצקרטא תפמ .2

תרחא ריעמ ןאל וקל םיעיגמ ךיא .3

יאה ילאבב הינח .4

ןאל וקל םיעיגמ ךיא .5

ןאל וקב הלבוה .6

ןאל וק יפוח .7

Ko Lan תויצקרטא .8

םוכיס

ןאל וק יאה

.הליגר העונתל םימיאתמ םישיבכה בור ךא ,םירצ ידו דואמ םילולת םישיבכהמ קלח .םינבל

.ףוחה לע חונ אסכמ תורישי וא הדעסמב לכוא ןימזהל ןתינ .וצרתש תרחא הנמ לכ וא םימי

.םיהו ומצע יאה ,היאטפ ףוח לש ידוחיי ףונל וכזת ונממ .360° לש תיפצת תדוקנ ואצמת

.םימיהדמ םי יפונ רופסניא םג ומכ ,םילספ םע םישדקמ המכ שי יאב

:םג האר

  :תילגנאב יאה םש תביתכ לש תואסרג

   .ךתוא לבלבל וא ,הזה אלפנה םוקמל בל תמושת ךושמל ידכ ילוא .הז תא םישוע םה המל עד

   ןאל וקב םיבושח תומוקמו תויצקרטא לש הפמ

   .ןאל וקו היאטפ יבחרב טוונל ידכ וז הפמב ןייעל לוכי התא .הפמל יתפסוה ,יאה לש תוי

   תרחא ריעמ ןאל וקל םיעיגמ ךיא

   .יאה ילאב חזמל תולקב עיגהל ולכות היאטפב וללה סובוטואה תונחתמ תחא לכמ .היאטפל ם

   .יאה ילאב ףיצרל עיגהל ולכות ,קוקגנבב Ekkamai םיסובוטואה ףוסממ ,המגודל .יאה ילא

   יאה ילאבב הינח

   .םיעונפואל הינח שיו תוינוכמל הינח שי ףיצרב

   .חזמהמ האיציה ינפל טעמכ - םיעונפואל ןוינח וארת לאמש דצבו חזמה ןיינב תא ןיטולחל

   :הפמב םיעונפואל הינח םוקימ

    .םויל טאב 200 איה תולעה ,חזמה דיל םירחא םישרגמב .דואמ תחטבואמ איהו םויל טאב 25

    .םויל טאב 40 איה ןוקגנומ יא'צ טאוו יתוכלמה רזנמב הינחה

    .חזמה ביבס בוחרב תובר תוימניח תויורשפא םג שי .םויל טאב 40 איה םירחא תומוקמב םו

    .םימי 3-מ רתוי יאה לע ראשיהל ןווכתמ התא םא ליעומ הז .טאב 100-200 תרומת חזמל םכ

    :ןוקגנומ יא'צ טאוו

     ןאל וקל םיעיגמ ךיא

     .הריהמ עונמ תריסב וא (לוז רתוי הז) תרובעמב ןאל וקל עיגהל לוכי התא

     .יאב םיחזמה ינשמ דחאל העיגמו םינמזה חול יפל תאצוי תרובעמה

     תרובעמב ןאל וקל םיעיגמ ךיא

     .דואמ הלק איה תרובעמב ןאל וקל העגהה

     .חזמה הצקב שממ תאצמנ ךירצ התאש תרובעמה .יאה ילאב חזמה אצמנ הפיא םיעדוי םלוכ ,ח

     .ןאל וק יאב םיחזמ ינש שי

     .שפונ ירתאו תויונח ,תודעסמ הברה שיו ןבאנ למנ ארקנ ישארה רפכהו ןושארה חזמה

     .ןאל וקב רתויב ירלופופהו לודגה ףוחה אוה ,Tawaen Beach ,ינשה חזמה

     .האיציל וכחו יונפ םוקמ םש ואצמ .דימ תרובעמה לע תולעלו הסינכה ימד תא םלשל ,תרוב

     .םיפסונ םייאל םג ומכ ,ןאל וק יאל עיגהל רתוי תורקי תויורשפא םכל ועיצי וילא ךרדב

     .יאל תעגה הפיאמ הנשמ אל ,היאטפל רוזחל הריס לכ רוחבל לוכי התא .תונהילו וצרתש המ

     ןאלוק יאל תרובעמה לש םינמז חול

     .שפונ ירתאו תויונח ,תודעסמ הברה וב שיו Port Naban ארקנ ישארה רפכה

     :יאל היאטפמ רמולכ ,ןבאנ טרופל יאה ילאב חזממ תורובעמ לש םינמז חול

      :היאטפל יאהמ רמולכ ,יאה ילאב חזמל ןאבנ למנמ תורובעמ לש םינמז חול

       Tawaen Beach Pier, ןאל וקב רתויב ירלופופהו לודגה ףוחה.

       :יאל היאטפמ רמולכ ,ןאווט ףוחל יאה ילאב חזממ תורובעמ לש םינמז חול

        :היאטפל יאהמ רמולכ ,יאה ילאב חזמל ןאווט ףוחמ תורובעמה לש םינמזה חול

         ןאל וק יאל עונמ תריס

         .םדאל טאב 150 אוה הריהמ עונמ תריס ריחמ .(תוקד 45 םוקמב) דבלב תוקד 15 ךרוא וב ה

         .דומעל םיכירצ וליפאש םישנא שי ,ןיטולחל הריסה תא אלמל לוכי ריהמה תריס לש םילעבה

         .רוכשל םיצור םתאש עונמה תריס לדוגב יולת הברה ,3500-ל 2000 ןיב היהת תולעה ,םכלש

         .הריהמה הריסה יטינרבק לש םילילמת תוארל ולכות Pattaya Beach Rd בוחרב .הריהמה הר

         .ךתריחבל םיפוחה דחאל אלא ,יאה לש םיישארה םיפיצרל אל תחקל ןגראל לוכי התא זא ,ךל

         ןאל וקב הרובחת

         .יאב תומוקמ רפסמב רקבל םיצור םתא םא דחוימב ,רתויב הבוטה תורשפאה אל םה םיילגר ם

         :ןה הכילהל תופולח

          יסקטוטומ

          .טאב 30-40 ללכ ךרדב איה דחא םדאל ףוחל העיסנ תולע

          .םלוכל םיהז םיריחמה - חקמתהל םעט ןיא ,רמולכ .העיסנ לכל עובק ריחמ גתו יאה לש הפ

          .(...רתוי שי םא ,םיעסונה רפסמב וא) 2-ב ריחמה תא ליפכהל שי ,עונפוא לע םיעסונ 2

          .הז תא יתקדב אל לבא .בהוא יכה התא םהמ הזיא טילחת זאו ,הריהמ תיפצתל םיפוחה לכל

          קוט קוטב העיסנ

          .(רשע דחא- 7 יאב םיינשהמ דחא תא ושגפת ךרדב) םיקוטקוט םינוח וב םוקמל ועיגתש דע

          .םכל םיאתמש דחא תא ואצמ - םינוש םיפוחל םיכלוה םיקוט-קוט

          .(רתוי רקי ,קוחר רתויש לככ) עיגהל וצרת וילא ףוחב יולת טאב 40 וא 30 ,20 איה לוי

          .ןמז ידמ רתוי חקול אל הז ללכ ךרדב לבא .םיעסונב ןיטולחל םיאלמתמ םהש דע םיניתממ

          .ההז טעמכ דחא םדאל קוט-קוטו תינומל ריחמהש בל םתמש ילוא

          םיעונפוא תרכשה

          .דחא םויל טאב 200-300 הלוע ןאל וקב עונפוא תרכשה

          .הגיהנ ןוישיר ומכ ,ןודקיפ דיקפהל ושקבתתש ןכתיי

          .ותוא םיריזחמשכ עונפואה תא קלדתל ךירצ אל רמולכ ,הנתמ אוה ןיזנב

          :תפסונ תויפיצפס שי ןאל וקב לבא .עונפואב םיגהונשכ רהזיהל ךירצ דנליאתב םוקמ לכבש

           .םיעונפוא לע הגיהנב ןויסינ ךל שי םא םג ,ןאל וקב דחוימב ריהז תויהל ךירצ התא ,יל

           ןאל וק לש םיפוחה

           .ףסכ תצק ךוסחלו הצרת םא הייתשו לכוא ךתיא איבהל לוכי התא ,חונ תואסכ רובע םלשמ ה

           :יאב םיירלופופ םיתוריש לש תרעושמה תולעה

            Samae Beach

            .וצרתש המ לכ טעמכ תושיגמש ףוחה ךרואל תודעסמ הברה שי .ףחי קחשמ וא הכילהב םיילגר

            .םכילא אבוי אוהו ,םכלש חונה אסכמ תורישי ןימזהל ולכות ,תותשל וא לוכאל והשמ וצרת

            .שיא 200 ליכהל לוכיש תובישי רדח םג םהל שי .םהלש םיחרואה רובע ןבאנ חזממ םניח תו

            .םיביהרמ רתוי וליפא םיכפוה םה ,המושגה הנועה ךלהמב .םכליבשב םוקמה הז זא תופי תו

            ןאווט ףוח

            .םוי ידמ םירקבמ רתוי וא 5,000-ל 2,000 ןיב לבקמ הז ףוח ,ןאל וקב רתויב ירלופופה

            .םירחא םייוליב הברהו םי יעונפוא תרכשה םג הנשי .םידליל דחוימב ,ךושכש לע לקמש המ

            .חזמהמ תודווזמה תא םכרובע ופסאי םהו םניח יטוחלא טנרטניא שי םבורל .םנמנל םיצורש

            Tawaen Beach ןאל וקב רתויב רייותמהו חתופמה ףוחה קפס אלל אוה.

            ןייט ףוח

            .םירדח 10 וא 5 ילוא ,ןאווט וא אמאס ףוח ומכ אל חטב ,םירדח המכ קר שי .תודעסמ הבר

            Tien Beach העיגרמו העוגר דואמ תיארנ ןאכ הריוואה .הנועל הנועמ םירייתה רפסמב תוט

            .הז לע תכלל ךל ץילממ יתייה אל ,רוכיש וא ררחוסמ התא םא .הזה ףוחה לא הינחהמ ליבו

            םיפוקה ףוח .'ץיב לאונ

            .םיפוקה ףוח םימעפל ארקנ הז ףוח ןכלו ,םתוא ליכאהל םיבהוא םיבר םישנאו םיפוק םירר

            .םיתורישו הדעסמ ,ליגרה רודיבה לכ תא םג שי הזה ףוחב .יאב בוט ףוח דוע אוה 'ץיב ל

            .גנילקרונשו הייחשל רדהנ םילולצ םילוחכ םימו ןבל לוח םע הזה ףוחה ,ןאל וקב םיפוחה

            .וצרת םא םתוא ליכאהל ולכותו העבגה עלצ לע םיפוקה תא תוארל םיבהוא םירקבמה .םיפוק

            .בוט ןויער אל הז םתוא טינקהל :חוטב דחא רבד לבא ,אל וא ורגתה םיפוקה םא עדוי אל

            גנאל גנוט ףוח

            .םירדח תרכשה ללוכ ,ןאכ םינימז םיליגרה םיתורישה לכ ,בוש .רתוי םיענ אוהש הארנ לב

            Thong Lang םירדח תרכשה ללוכ ,םיליגרה םיתורישה לכ תא וב שי .מק 1.4 אוה תרובעמה

            יאי הט ףוח

            .תונומתל םילועמש םיעלס המכ שי ףוחה לש הצק לכב .תוריהמ תוריס םיצירמש םיעונמ תוח

            .לק םוי וב תולבל דמחנ םוקמ .דחוימב ףופצ אל אוהש הארנו דמחנו ןטק ףוח הז

            .הירטמו ףוזיש תטימ ילב ,לשמל ,םיתוריש המכ ילב רדתסהל ןכומ תויהל ךירצ התא ,ןמז

            Ko Lan תויצקרטא

            חורה תנחט טבמ תדוקנ

            .דנליאת ,היאטפ דיל ןאל וק יאב חור תנחט טבמ תדוקנמ ןוטרס

            !יאב םיביהרמה תומוקמה דחא הז יתעדל

            .Samae Beach תיפצת תדוקנ םימעפל הנוכמ וז תיפצת תדוקנ

            .עונפואב םשל עוסנל ץילממ יתייה אל ,עונפוא לע הגיהנב בר ןויסינ ךל ןיא םא .דואמ

            .הז תא הווש ףונה ,םשל תולעל םוחב הצילממ םיסונמ םיעונפוא יבכורל

            .בכרב תונפל וליפא וא רובעל רשפא יא םימיוסמ תומוקמבש הביסהמ טושפ הארנכ ,םשל תוע

            .תומוקע בקע תואריהל אלש היושע תברקתמ העונתש ןוויכמ ךלש ביתנב ראשיה .קזח עופיש

            .העיקשה ינפלו םויה אישב :םימעפ 2 הזה םוקמב יתרקיב דחא םויב

            !דואמ ןכוסמ הז - םשל תכלל וברס ,חל טלפסאה וא םשג דרוי םא

            !דואמ השק ליגרת הז ,ןבומכ .םיינפואב וא לגרב םשל םילוע המכ יתיאר

            ןאווט ףוחב תיפצת תדוקנ

            .תורדהנ תונומת םלצלו עגריהל םוקמו םיעונפואל הינח

            .ןאווט ףוח ,וז הנומתב

            .גנאל גנוט ףוחל ןאווט ףוחמ ךרדה ,וזה הנומתבו

            Yai Yan טבמ תדוקנו Khao Yai Yan Warodom Wararam רזנמ .לודגה ההדובה וא טאות באה

            .ידנליאת ריזנ לש קנע לספ

            .Khao Yai לש תיפצתה תספרמו Khao Yai Yang Varodom Vararam לש רזנמה אצמנ ןאכ

            .וילא דואמ בורק אוה יכ םא ,ןאווט ףוחב תיפצתה תדוקנמ טעמ הובג הזה םוקמה

            .שדקמב תורכזמ תונקל ולכות ןאכ

            .ןטק לפמו םישחנ ,ההדוב לש תויסופיט תונומת םג ואצמת

            .ריזנ לש קנע לספ דוע אצמנ קוחר רתוי תצק

            ןאל ןוס רזנמ

            .ההדובה לש ולגר ףכ תעיבט וליפא והשפיא הרואכלו ,םירה יליבש ,םיה תויפצת ,רזנמה

            .תיחטש דואמ הרוצב הזה םוקמה תא ונרקחו םש בכעתהל אל ונטלחה ,ידמ םירצק םייסנכמ ה

            םוכיס

            .אלש רורב ?יאב תוארל שיש המ לכ הז םאה

            .תונהיל םגו דחא ףוח לע עגריהל ראשיהל טושפ לוכי התאש וא ,ןכבו .שדח והשמ אצמת טל

            .םיאקיזומ לש תויח תועפוה םע םירב יתיאר Na Baan ףיצר רוזאב .ןאל וקב וממעתשתש וב

            .םשל תכלל ךירצ טלחהב התא זא ,םילולצ םימו ןבל לוח בהוא התא םא .ןאל וק יאב היאטפ