Pattaya-Pages.com – (המגודכ Honda Click תועצמאב בלש רחא בלש תוארוהו ןוטרס) התמ


םיניינעה ןכות

הללוס םע עונטק עינתהל ךיא .1

תמ רבצמה םא עונפוא עינתהל ךיא ןוטרס .2

תמ רבצמה םא עונפוא עינתהל דציכ בלש רחא בלש תוארוה .3

הללוס םע עונטק עינתהל ךיא

:ל םיקלוחמ (םיעונפוא) םיעונטק

  :אבה ןפואב עינתמ רבצמ םע תוריש רב עונפוא

  .עונפואה תא קיזחמה דמעמה תא ולפק .1

  .בצמ ! בצמל ותוא בבוסו עונפואל חתפמה תא סנכה .2

  .לאמש דצב םלבה תא לעפה .3

  .התצהה ןצחל לע ץחל .4

  עונפואב הגיהנ תודוסי :םג האר

  .תיטמוטוא עינתהל לכוי אל אוה ,תמ רבצמ ללגבו ,תלעפומ קרס תריצע םע סומע תמוצב

  !לגרה תידי םע עונפואה תא עינתהל ןתינ ןיידע

  תמ רבצמה םא עונפוא עינתהל דציכ ןוטרס

  .אבה רצקה ןוטרסב הייפצ ידי לע תושעל המ דימ וניבת ילוא

  .תורעה ויהי זא ,והשמ ןיבמ אל התא םא

  תמ רבצמה םא עונפוא עינתהל דציכ בלש רחא בלש תוארוה

  .לגרה חול לע אצמנ עונפואה - אצומ תדמע

  .(ירוחאה לגלגה דיל עונפואה תיתחתב םקוממה) עונפואה לש יזכרמה דמעמה לע עונפואה ת

  .םרוי ירוחאה לגלגה

  .בצמ ! בצמל ותוא בבוסו עונפואל חתפמה תא סנכה

  .עונפואה לגר תידי תא חתפ

  .לגרה ףכ םע תידיה לע הקזוחב ץחל

  .המידק ותוא ףחדו הגהה ירוחאמ ותוא קזחה ,תאז תושעל ידכ .יזכרמה דמעמהמ עונפואה ת

  .עונמה תא דימ רוצעי רבדה ןכש ,(הטיעב) ידדצה דמעמה תא שורפל לוכי ךניא יכ רוכז .